พระราชดำรัส

เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต  รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน  เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง   สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม  แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จากวารสารชัยพัฒนา

“เศรษฐกิจ พอเพียง… จะทำความเจริญให้แก่ประเทศได้   แต่ต้องมีความเพียร   แล้วต้องอดทน  ต้องไม่ใจร้อน  ต้องไม่พูดมาก  ต้องไม่ทะเลาะกัน  ถ้าทำโดยเข้าใจกัน  เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้…”
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทาน  ณ  วันที่  ๔ ธันวาคม  ๒๕๔๑

“ถ้าไม่มี เศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ…จะพังหมด จะทำอย่างไร. ที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไปหากมีเศรษฐกิจพอเพียง แบบไม่เต็มที่ ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟ ก็ให้ปั่นไฟ หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ. ฉะนั้น เศรษฐกิจพอเพียง นี้ก็มีเป็นขั้น ๆ แต่จะบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ นี่เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้. จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีการช่วยกัน. พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้ คือให้สมารถที่จะดำเนินงานได้.” พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๓ ธันวา ๒๕๔๒

Advertisements

ความสุขเกิดได้..ถ้าใจพอ

แนะนำรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา   ส   ๓๓๑๐๒     สังคมศึกษา  ๖                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๖   ภาคเรียนที่    ๒            เวลา   ๔๐ ชั่วโมง                            จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความสำคัญของบทบาทของนโยบายการเงินและการคลังการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิตของประชาชนแนวทางการแก้ปัญหาการว่างงานความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อเงินฝืดตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเช่น GDP , GNP รายได้เฉลี่ยต่อ วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องชาดก อภิปรายผลเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรม คติธรรม มุ่งอนุรักษ์ศาสนวัตถุและศาสนาสถาน

โดยใช้กระบวนการศึกษาหาความรู้ กระบวนการกลุ่มของอภิปรายการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียน มีความสามารถในการคิดเสนอ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เศรษฐกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ของไทยที่มีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ  บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการเงิน การประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศปัจจัยต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพาการแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่าง ประเทศ เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัยและการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติ ปฎิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน

รหัสตัวชี้วัด

ส ๑.๑    ม.๔-๖/๑๔,ม.๔-๖/๑๕,ม.๔-๖/๑๖,ม.๔-๖/๑๗,ม.๔-๖/๑๘,ม.๔-๖/๑๙,ม.๔-๖/๒๐,

ม.๔-๖/๒๑,ม.๔-๖/๒๒

ส ๑.๒   ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕

ส ๓.๒  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓

รวมทั้งหมด      ๑๗    ตัวชี้วัด