แนะนำรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

รหัสวิชา   ส   ๓๓๑๐๒     สังคมศึกษา  ๖                          กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่    ๖   ภาคเรียนที่    ๒            เวลา   ๔๐ ชั่วโมง                            จำนวน  ๑.๐  หน่วยกิต

ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ ความสำคัญของบทบาทของนโยบายการเงินและการคลังการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพ ชีวิตของประชาชนแนวทางการแก้ปัญหาการว่างงานความหมาย สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจ เช่น เงินเฟ้อเงินฝืดตัวชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเช่น GDP , GNP รายได้เฉลี่ยต่อ วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องชาดก อภิปรายผลเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา ศึกษาวิเคราะห์หลักธรรม คติธรรม มุ่งอนุรักษ์ศาสนวัตถุและศาสนาสถาน

โดยใช้กระบวนการศึกษาหาความรู้ กระบวนการกลุ่มของอภิปรายการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียน มีความสามารถในการคิดเสนอ  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เศรษฐกิจในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ของไทยที่มีผลต่อการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประเทศ  บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศในเวทีการเงิน การประสานประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศปัจจัยต่าง ๆ ที่นำไปสู่การพึ่งพาการแข่งขัน การขัดแย้ง และการประสารประโยชน์ทางเศรษฐกิจวิธีการกีดกันทางการค้าในการค้าระหว่าง ประเทศ เพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระรัตนตรัยและการเรียนรู้พระพุทธศาสนา ประพฤติ ปฎิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกัน

รหัสตัวชี้วัด

ส ๑.๑    ม.๔-๖/๑๔,ม.๔-๖/๑๕,ม.๔-๖/๑๖,ม.๔-๖/๑๗,ม.๔-๖/๑๘,ม.๔-๖/๑๙,ม.๔-๖/๒๐,

ม.๔-๖/๒๑,ม.๔-๖/๒๒

ส ๑.๒   ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓,ม.๔-๖/๔,ม.๔-๖/๕

ส ๓.๒  ม.๔-๖/๑,ม.๔-๖/๒,ม.๔-๖/๓

รวมทั้งหมด      ๑๗    ตัวชี้วัด

Advertisements

2 responses to “แนะนำรายวิชา

  1. Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in, and view the posts’ comments, there you will have the option to edit or delete them.

  2. เขียวได้ใจ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s